Policy

คำชี้แจง

การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด (“Epson”) ขอแจ้งให้ทราบก่อนการลงทะเบียนว่า เพื่อให้ท่านได้รับบริการตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ต่อจากนี้ Epson อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดย Epson จะยึดมั่นในการปฏิบัติตามนโยบาย ข้อมูลส่วนบุคคลของ Epson ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติม ได้จาก www.epson.com.sg/personaldatapolicy